Historie

Kelstrup Forsamlingshus historie

Kelstrup Forsamlingshus historie gennem 100 år af Helge Christiansen

 

Fredag den 24. februar 1905 havde Martin Christensen, Ølkærgård, samlet nogle beboere fra Kelstrup hos sig for at forhandle om at bygge et forsamlingshus. Der var så god stemning for sagen, at der med det samme blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med planerne. Udvalget kom til at bestå af:

Gårdejer Martin Christensen, Ølkærgård, gårdejer Jens Jørgensen, Stenager, murer Hans Nielsen, Kildemarken, gårdejer Niels Navne, Malagergård, og gårdejer Hans Larsen, Hyldemarken.

Efter at udvalget havde været omkring i Kelstrup og Næsby og talt med beboerne og tillige havde beset andre forsamlingshuse, blev der allerede 4 uger senere, fredag den 24. marts, indkaldt til generalforsamling i Kelstrup Skole. Her blev valgt en bestyrelse bestående af:

Martin Christensen, formand, Niels Navne, lærer N.P.Larsen, Næsby, gårdejer Hans Sørensen, Birkholm og gårdejer Peder Larsen, Glohøjgård.

Samtidig blev der vedtaget love og vedtægter.

Heri stod, at forsamlingshuset skulle rejses med det formål at give beboerne i Kjelstrup og omegn let og billig adgang til belærende og opbyggelige foredrag, oplæsning, forhandlingsmøder, gymnastik og sømmelige selskabelige sammenkomster til oplevelse og styrkelse af samfundsfølelsen.

Offentlig dans, hvorved forstås en sådan, hvortil enhver kan skaffe sig adgang for betaling ved indgangen må aldrig finde sted. Andelshaverne med deres børn og besøgende må dog efter indbydelse deltage i alle foreningens fester, uden at dans ved en sådan lejlighed skal kunne betegnes som offentlig.

Udsalg og servering af berusende drikke skal være forbudt i huset og på dets enemærker, herfra undtages dog fester af aldeles privat natur. Der kan som følge deraf aldrig dannes nogen drikkeklub med vært.

Andelshaver kan enhver hæderlig mand eller kvinde blive, når der tegnes mindst en aktie à 10 kroner at indbetale i løbet af 2 år med 1 krone og 25 øre hvert kvartal.

Generalforsamlingen vælger formanden samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Ingen aktionær har mere end 1 stemme.

Bestyrelsen holdt møde torsdag den 27. april, hvor de vedtog, at formanden skulle forsøge at købe en byggegrund syd for Kelstrup eller i husflidsforeningens vænge og få lavet tegninger til et forsamlingshus. Salen skulle være 18 alen lang, og hele huset 26 alen.

Næste møde fandt sted 4 dage senere, mandag den 1. maj, hvor bestyrelsen måtte konstatere, at det ikke var muligt at købe nogle af de påtænkte grunde. Men Niels Navne og Peder Larsen foreslog da, at man købte en grund af Ole Christensen, Barnagergård, og det blev vedtaget. Grunden skulle koste 200 kr. og der blev udstedt aktier til ham for beløbet, 10 stk. à 20 kr. Slutsedlen blev underskrevet dagen efter hos fuldmægtig Flemmer i Slagelse.

De næste møder var den 13. og den 22. maj, hvor man vedtog at udbyde byggearbejdet i licitation ved bekendtgørelse i Sorø Amtstidende. Bestyrelsen forbeholdt sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud.

På et møde hos formanden på Ølkærgård mandag den 5. juni blev tilbudene så åbnet i overværelse af de bydende. Der var indkommet følgende bud:

Murer Martin Clausen, Vårby                      3.110 kr.

Murer Alfred Hansen, Kildemarken             3.000 kr.

Murer Peder Hansen, Næsby                       2.891 kr.

Murer Hans Nielsen, Kildemarken               2.700 kr.

Tømrer Niels Jacobsen, Kelstrup                 2.575 kr.

Bestyrelsen vedtog at antage murer Peder Hansen, Næsby, og det blev overladt til formanden at oprette en kontrakt med ham. Det fremgår ikke af forhandlingsprotokollen, hvorfor man ikke valgte det billigste tilbud.

Bestyrelsen holdt 3 møder mere i løbet af sommeren 1905, hvor de vedtog at leje nogen til at hente grus og kampesten, at lade tømrer Karl Poulsen lave borde og bænke og at godkende et tilbud på malerarbejdet fra maler Herman Hansen i Næsby. Tilbudet var på 198 kr. og 72 øre.

Lørdag den 18. november 1905 kunne bestyrelsen så holde det første møde i det færdige forsamlingshus, hvor byggeriet og inventaret blev godkendt. Det blev vedtaget, at det skulle koste 5 kr. at leje huset til en foredragsaften og 15 kr. for en aften med dans.

Den årlige generalforsamling blev holdt lørdag den 9. december, hvor det reviderede regnskab blev godkendt. En staldbygning, som skulle være opført, blev udskudt, men det blev vedtaget at lade tømrer Karl Poulsen opføre et nødtørftshus.

I løbet af en sommer lykkedes det altså beboerne i Kelstrup og omegn at få opført et færdigt forsamlingshus. Fra ideen blev forelagt den 24. februar, og til huset var færdigt den 18. november, gik der mindre end 9 måneder. Det er virkelig imponerende.

I 1906 blev der anskaffet flagstang og flag, og i 1917 blev murstræberne på gårdsiden bygget og køkkenet blev bygget 7 kvarter større. Det er ca. 1 meter.

I 1914 vedtog man at få elektrisk lys indlagt, men på grund af krigen 1914-18 kom det først i 1922. En scene blev tilbygget i 1921. Dette arbejde blev udført af murer Ejnar Jensen, Næsby, og tømrer Johan Jacobsen, Kelstrup. Tømrer Poulsen lagde nyt pap tag på hele vestsiden og på tilbygningen, men allerede i 1930 lagde han nyt asbesttag på hele huset. Kloak med rør ned til gaden blev lavet i 1932, og den blev i 1936 tilsluttet Kelstrups ny kloaksystem. Vejen gennem byen blev flyttet og rettet lidt ud i 1937, så forsamlingshusets gårdsplads blev større. En ny stue blev tilbygget i 1941.

De næste mange år gik uden større reparationer. I 1959 blev der gravet en ny brønd. Hidtil havde man haft brønd fælles med Barnagergård. Og i 1961 blev der lavet nye toiletter og anskaffet oliefyr i stedet for kakkelovnene. De mange år gik selvfølgelig ikke sporløst hen over forsamlingshuset, så da Annette og Bent Madsen i 1970 overtog værtsskabet, var der meget, der trængte til istandsættelse. Gennem de næste 8 år fik de øget udlejningerne og dermed indtjeningen til huset. De holdt også nogle meget populære festaftener, som blev kaldt Aksels fødselsdag. Herved blev der råd til en omfattende istandsættelse af hele huset med nyt gulv i salen, tæpper på gulvene i entreen og stuerne, ny hoveddør og trappe med klinker, nye vinduer overalt og nyt inventar i køkkenet. Der blev indlagt vandværksvand, lavet ventilation og anskaffet telefon. Alt sammen ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Centralvarmen blev fornyet i 1988, og baren i salen blev lavet i 1991. Nu efter 100 år fremtræder Kelstrup Forsamlingshus så pænt og velholdt, at det er en fornøjelse at komme der, men det skyldes altså, at beboere i Kelstrup og omegn har gjort en stor indsats gennem alle årene.

De første mange år blev der holdt aktionærbal, juletræ for børn og høstgilde. Folkelig Universitetsforening har arrangeret foredrag. En danselærer havde undervisning her, og hjemstavnsforeningen havde folkedans. Her har været maskerade, amatøraften, andespil og præmiewhist. Dramatisk forening har brugt huset gennem rigtig mange år til dilettant. Her har været gymnastik for karle og piger, en overgang også for skolebørn. Husmandsforeningen har haft kursus, her har været kræmmermarked og nytårsfester. I 1980-erne var her diskotek, og Klub 40 har holdt fester. Mange foreninger har holdt møder og generalforsamlinger her i huset. Og så alle de helt private fester, bryllup, sølvbryllup, konfirmation, rund fødselsdag og meget mere. Man må nok sige, at der har været god brug for Kelstrup Forsamlingshus gennem alle de 100 år, og forhåbentlig kan det bestå i mange år fremover.

Bestyrelsen i Kelstrup Forsamlingshus

Formand, ansvarlig for udlejning : Rita Sørensen, tlf. 5854 9411
Kasserer:                                             Lone Larsen,   tlf. 2020 8221
Bestyrelsesmedlemmer:                 Else Baioumi
                                                             Conny Hansen